Aktualności

15 czerwca 2019

System Monitorowania Usług Publicznych - zaproszenie dla powiatów i miast na prawach powiatu

fotolia.pl

Związek Powiatów Polskich i Związek Miast Polskich - partnerzy samorządowi realizujący wspólnie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji (lider projektu) oraz Głównym Urzędem Statystycznym (koordynator metodologiczny) projekt pn. „System Monitorowania Usług Publicznych – Wdrożenie SMUP ” - zapraszają swoje samorządy członkowskie do aktywnego włączenia się w budowanie systemu monitorowania usług publicznych w Polsce.

System ma powstać do końca 2021 roku, a jego celem jest:

  • umożliwienie władzom samorządowym monitorowania kluczowych dla przedsiębiorców i obywateli usług publicznych pod kątem ich ilości, jakości, dostępności i efektywności kosztowej;
  • umożliwienie prowadzenia porównań osiąganych wyników ze wskaźnikami innych jednostek z całego kraju (benchmarking), a w rezultacie poprawę jakości i dostępności świadczenia usług publicznych świadczonych przez JST.

W marcu br. ukończony został projekt pn. „Systemu Monitorowania Usług Publicznych – koncepcja SMUP”, podczas którego została opracowana i przyjęta przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego koncepcja ogólna Systemu Monitorowania Usług Publicznych oraz opracowano I część systemu, obejmującą większość obszarów funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.

Od kwietnia 2019 br. realizowany jest kolejny projekt, stanowiący kontynuację prac nad SMUP. W jego ramach planowana jest m.in. analiza usług poddawanych monitorowaniu, wypracowanie zestawu wskaźników dla monitorowania, zbadanie dostępności danych i określenie źródeł tych, które nie są zbierane lub nie są udostępniane w następujących obszarach: (1) edukacja, (2) lokalna polityka społeczna, (3) kultura i rekreacja. Są to usługi na które samorządy wydają najwięcej - stąd pogłębiona wiedza o kosztach i wynikach jest konieczna.

Wszystkie bezpośrednie koszty uczestnictwa JST będą sfinansowane przez projekt.

Potrzebne jest zaangażowanie grupy jednostek samorządu o różnej wielkości i charakterystyce z terenu całego kraju, które - współpracując w Grupach Wymiany Doświadczeń poświęconych poszczególnym usługom - wniosą swój wkład w powstanie SMUP, tzn. podzielą się swoimi dobrymi doświadczeniami w zakresie organizacji świadczenia tych usług oraz ich monitorowania. Dzięki temu, jednostkom tym będzie też łatwiej skorzystać z systemu SMUP dla celów poprawy zarządzania usługami, kiedy zacznie on już formalnie funkcjonować (2021).

Zapraszamy zainteresowane powiaty, miasta na prawach powiatu i gminy do uczestnictwa w tych pracach poprzez zgłoszenie się do wybranych Grup Wymiany Doświadczeń, gdzie byłyby reprezentowane przez co najmniej 2 osoby:

  • praktyka z doświadczeniem w zarządzaniu daną usługą z poziomu kierownictwa urzędów (z-cę prezydenta /burmistrza/starostę/członka zarządu) lub kierownika średniego szczebla (np. naczelnika wydziału, kierownika referatu, dyrektora jednostki organizacyjnej/zakładu budżetowego, prezesa spółki samorządowej itp.) oraz
  • osobę bezpośrednio zaangażowaną w dostarczanie danej usługi, jej sprawozdawanie i analizowanie.

W załączniku nr 1 znajduje się lista 8 Grup Wymiany Doświadczeń, do których zapraszamy.

Szczegóły dotyczące planowanej organizacji pracy w grupach znajdują się w Zaproszeniu (w załączeniu).

W przypadku Państwa zainteresowania udziałem w projekcie uprzejmie prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego (zał. nr 2) oraz przesłanie skanu zgłoszenia w terminie do 30 czerwca 2019 r., pocztą elektroniczną w formie skanu do kierownika projektu SMUP w Departamencie Administracji Publicznej MSWIA – p. Marka Śliwińskiego, adres marek.sliwinski@mswia.gov.pl

Szersze informacje na temat założeń merytorycznych Systemu Monitorowania Usług Publicznych opublikowane zostały na stronie: http://administracja.mswia.gov.pl/adm/projekty-ue/system-monitorowania-us/aktualnosci

Wszelkich informacji na temat organizacji pracy grup udzielają przedstawiciele naszych stowarzyszeń:

  • Tomasz Potkański, z-ca dyr. Biura ZMP, tel. 669 161 616, email: tomasz.potkanski@zmp.poznan.pl
  • Grzegorz Kubalski, z-ca dyr. Biura ZPP, tel. 503 093 670, e-mail: gk@zpp.pl

Ponadto, 24 czerwca 2019 r., w siedzibie MSWiA przy ul. Batorego 5 (wejście przez portiernię od ul. Rakowieckiej) w godzinach 10:30 – 15:00 odbędzie się spotkanie dla JST biorących udział w Grupach Wymiany Doświadczeń na poprzednim etapie projektu SMUP, w trakcie którego podsumujemy prace wspólnie wykonane w latach 2017-2018 i omówimy plan prac na lata 2019-2020. Jednostki samorządu terytorialnego zainteresowane dołączeniem do grona współpracujących przy budowie systemu SMUP serdecznie zapraszamy na to spotkanie.
Zgłoszenia prosimy przesyłać również pod adres marek.sliwinski@mswia.gov.pl


Załączniki