Aktualności

19 listopada 2021

Kolejna wideokonferencja Zarządu Związku Powiatów Polskich za nami

Członkowie Zarządu Związku Powiatów Polskich spotkali się na kolejnej wideokonferencji, by przedyskutować najistotniejsze kwestie dla powiatów. Głównymi tematami były wynagrodzenia pracowników samorządowych, dopłaty w ramach tzw. funduszu autobusowego i 4 fala pandemii.

Spotkaniu przewodniczył Prezes Zarządu ZPP, Andrzej Płonka.

Najistotniejsze kwestie z ostatnich dwóch tygodni przedstawił Grzegorz Kubalski. Pierwszą sprawą jest podniesienie stawki dopłat w ramach tzw. funduszu autobusowego. Podniesienie stawki do 3 zł miało odbyć się w ramach ustawy okołobudżetowej. Jednak ministerstwo zorientowało się, że ustawa nie zdąży zostać uchwalona przed 1 stycznia. W związku z powyższym, przy interwencji Związku Powiatów Polskich, udało się wnieść poprawkę dotyczącą tej kwestii do nowelizacji prawa o ruchu drogowym. Projekt ustawy wrócił do Sejmu w celu zatwierdzenia poprawek, po czym poprawka ta została przyjęta.

Drugim istotnym tematem jest tzw. ustawa badaniowa – ustawy, której celem jest wprowadzenie zmian w systemie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów. W ramach ustawy następuje podniesienie wymogów kwalifikacyjnych wobec osób, które mają zajmować się nadzorem nad stacjami kontroli pojazdów. Będą oni musieli przechodzić kurs w zakresie diagnostyki pojazdów. W związku z tym pojawia się zagrożenie, czy takich ludzi będzie dało się znaleźć. Ustawa przewiduje bowiem ograniczenia, jeśli chodzi o prowadzenie przez te osoby działalności zawodowej. Takie rozwiązanie jest nie do zaakceptowania przez samorządy, gdyż podnosi ono koszty realizacji zadania.

W ramach prac Komisji Wspólnej, ważny jest też postęp w pracach dotyczących ustawy o sygnalistach. Prawdopodobnie sam projekt będzie ostatecznie zaopiniowany na listopadowym posiedzeniu plenarnym Komisji Wspólnej. Związek Powiatów Polskich prowadzi zdalne szkolenia z tego zakresu (więcej tutaj).  

Bardzo istotna jest też kwestia związana z algorytmem podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Algorytm będzie opiniowany na Zespole ds. Edukacji. ZPP zgłosił do projektu uwagi.

Grzegorz Kubalski odniósł się też do wielu wątpliwości związanych z dietami i wynagrodzeniami starostów. Szczegółowy artykuł dotyczący interpretacji przepisów dotyczących diet oraz wynagrodzeń można przeczytać na stronie Dziennika Warto Wiedzieć (tutaj i tutaj). Pojawiają się listy przesyłane przez wojewodów do poszczególnych powiatów, w których piszą jak należy interpretować przepisy. W pierwszym okresie czasu sytuacja może być mocno zróżnicowana. Na wszelki wypadek, ZPP zamierza podjąć tę kwestię na posiedzeniu Komisji Wspólnej.

O sprawach istotnych z punktu widzenia powiatów mówiła również Bernadeta Skóbel. Jedną z nich jest dodatkowe posiedzenia Zespołu ds. Zdrowia, które będzie poświęcone projektowi ustawy dotyczącej jakości w ochronie zdrowia. W ocenie ekspertki ZPP, projekt ten jest bardzo niebezpieczny dla szpitali (nie tylko powiatowych). Nowa wersja projektu po konsultacjach społecznych niewiele różni się od tej, która powstała w sierpniu. Jeśli ustawa wejdzie w życie, NFZ będzie sprawował nadzór administracyjny nad standardami udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

Jeśli chodzi o diety i wynagrodzenia, Bernadeta Skóbel znalazła kilka modeli, według których wcześniej tego typu uchwały były podejmowane i każda z tych sytuacji została opisana w artykule na stronie Dziennika Warto Wiedzieć (tutaj). Podstawowa zasada jest jednak taka, że jeśli w danym powiecie diety były ustalane w sposób procentowy, odnoszący się do przelicznika ustawowego bądź przelicznika wynikającego z rozporządzenia wykonawczego ustawy o samorządzie powiatowym, to wyrównanie diet będzie przysługiwało z mocy prawa od 1 sierpnia. Natomiast w przypadku, kiedy diety były ustalane w formie kwotowej lub pochodnej kwotowej, to nie ma czegoś takiego jak wyrównanie z mocy prawa. Bernadeta Skóbel odniosła się też do interpretacji wojewody – oparł się on na literalnej wykładni nowelizacji przepisów natomiast intencja projektodawców była inna.

W toku dyskusji, Członkowie Zarządu poruszyli też kwestię przepisów o koronerze – projekt cały czas jest na etapie konsultacji publicznych. Cały czas obowiązuje jednak termin połowy przyszłego roku, kiedy projekt miałby wejść w życie. Dla powiatów istotne są dwa przepisy – jeden dotyczące rozszerzenia zadań starosty w zakresie transportu zwłok. Dziś dotyczy to tylko sytuacji, w której śmierć nastąpi w miejscu publicznym. Ten przepis ma zostać rozszerzony o sytuacje transportu zwłok, kiedy wyznaczony przez wojewodę koroner zarządzi konieczność transportu zwłok np. w celu przeprowadzenia badań pośmiertnych.

Starostowie poruszyli też problem narastającej 4 fali pandemii i problemów, jakie w związku z tym występują na oddziałach szpitalnych.