Opinie i uwagi ZPP

Wrzesień 2016

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017
    do obywatelskiego projektu ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie (MK-020-17(4)/16)
    do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druk senacki nr 261)

Sierpień 2016

Uwagi ZPP

    do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych
    do projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności (ŻW orz/mb-0221-3(2)/2016 (2572))
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej i niektórych innych ustaw (druk 750)
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (MK-020-274/16)
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (MK-020-271/16)
    do projektu rozporządzenia w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni
    do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw

Lipiec 2016

Uwagi ZPP

    do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego
    do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 roku
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody i niektórych ustaw
    do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli
    do komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (MK-020-262/16)
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (MK-020-260/16)
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (druk nr 59S)
    do obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz ustawy Kodek karny (MK-020-146(3)/16)
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach (MK-020-246/16)