Stanowiska Zarządu ZPP

II KADENCJA ZARZĄDU (2003-2007)

Rok 2007

    w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
    w sprawie: protest przeciwko próbom demontażu systemu oświaty ponadgimnazjalnej poprzez przejmowanie szkól rolniczych i leśnych przez administracje rządową

Rok 2006

    w sprawie projektu ustawy o sieci szpitali
    w sprawie ustawy 0 zasadach prowadzenia polityki rozwoju
    w sprawie projektu ustawy 0 zmianie ustawy o Świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
    w sprawie nowelizacji ustawy o przekazaniu środków finansowym
    w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw zaproponowanego przez Radę Forum
    w sprawie projektu zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych
    w sprawie protestu przeciwko decyzii Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o blokowaniu wydatkowania dodatkowych Środków finansowych będących w dyspozycji oddziałów wojewódzkich NFZ
    w sprawie planowanych nakładów na ochronę zdrowia w projektach programu
    w sprawie realizacji ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń
    w sprawie propozycji rządowych dotyczących procesu konsultacji regionalnych programów operacyjnych
    w sprawie finansowania projektów drogowych współfinansowanych z funduszy strukturalnych i z Funduszu Spójności
    w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 15 kwietnia 2005r. o pomocy publieznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej
    w sprawie zmian w ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
    w sprawie informacji NIK o kontroli gospodarowania przez starostów mieniem Skarbu Państwa
    w sprawie realizacji pracowniezych postulatów placowych w ochronie zdrowia
    w sprawie: wypowiadania powiatom porozumień dotyczących prowadzenia niektórych zadań wynikających z przepisów ustawy o paszportach
    w sprawie wprowadzania ograniczeń w sprawowaniu funkcji samorządowych
    w sprawie propozycji zasad rozdziału Funduszu Leśnego
    w sprawie finansowania zatrudnienia pracowników powiatowych urzędów pracy ze środków Funduszu Pracy
    w sprawie funkcjonowania powiatowej administracji zespolonej
    w sprawie realizacji zadań wynikających z ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia
    w sprawie zabezpieczenia środków na przeciwdziałanie zagrożeniu pandemii ptasiej grypy
    w sprawie funkcjonowania administracji nadzoru budowlanego
    w sprawie standardów funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego