Stanowiska Zarządu ZPP

II KADENCJA ZARZĄDU (2003-2007)

Rok 2006

    w sprawie finansowania dróg powiatowych

Rok 2005

    w sprawie łączenia powiatów i miast na prawach powiatu
    w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu
    w sprawie projektu rozporządzenia Imieniającego rozporządzenie w sprawie szczcgólo»ych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie
    w sprawie podziału powiatowych urzędów pracy
    w sprawie Systemu Informacji Oświatowej
    w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o administracji rządowej
    w sprawie: nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
    w sprawie akceptacji dla propozycji Ministra Zdrowia dotyczących zmian w treści projektu ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej oraz zmianie innych ustaw
    w sprawie: projektu ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz o zmianie niektórych ustaw.
    w sprawie dochodów powiatów na realizację zadań oświatowych

Rok 2004

    w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
    w sprawie wejścia w życie i obowiązywania znowelizowanego art. 30 ust. 6 i Gb Ustawy Karta Nauczyciela
    w sprawie finansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej
    w sprawie projektu ustawy o wspieraniu zatrudnienia oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
    w sprawie pożyczek na restrukturyzację publicznych zakładów opieki zdrowotnej
    w sprawie rozliczeń podatku VAT w ramach realizacji inwestycji współfinansowanych z programu SAPARD
    w sprawie zasad finansowania oświaty
    w sprawie sposobu podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów, na rok 2005
    w sprawie poprawki nr 13 Senatu do art. 49 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji w wersji ustawy uchwalonej przez Sejm w dniu 16 lipca 2004 r.
    w sprawie uniemożliwienia organom samorządu terytorialnego prowadzenia dystrybucji korespondencji we własnym zakresie
    w sprawie Źródeł sfinansowania ogólnopolskiego systemu powiadamiania ratunkowego i kryzysowego
    w sprawie zmian w Karcie Nauczyciela
    w sprawie zmian w ustawie prawo o ruchu drogowym

Rok 2003

    w sprawie kontraktowania świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia na rok 2004
    w sprawie apelu do Senatu RP o dokonanie zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego