Stanowiska Zgromadzenia Ogólnego ZPP

X Zgromadzenie Ogólne ZPP (3-4 kwietnia 2007 roku)

    w sprawie ograniczenia liczby powiatów
    w sprawie sytuacji w systemie ochrony zdrowia
    w sprawie likwidacji Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
    w sprawie wysokości wskaźnika kosztów pracy w kosztach lecvnictwa szpitalnego, odniesieniu do szpitali powiatowych
    w sprawie finansowania planów urządzeniowych lasów prywatnych
    w sprawie wnoszenia przez samorządy terytorialne opłat za złożenie wniosku o karalność osób zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych
    w sprawie możliwości korzystania przez samorządy powiatowe z funduszy unijnych
    w sprawie nowelizacji ustawy o funduszu alimentacyjnym
    w sprawie finansowania dróg publicznych zarządzanych przez samorządy terytorialne
    w sprawie wprowadzenia zmian ustawowych regulujących korzystanie ze świadczeń pielęgniarskich i rehabilitacyjnych przez osoby zamieszkałe w domach pomocy społecznej
    w sprawie dochodów powiatów
    w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie
    w sprawie zasad finansowania domów pomocy społecznej

IX Zgromadzenie Ogólne ZPP (16-17 marca 2006 roku)

    w sprawie konieczności uzupełnienia środków finansowych dla Powiatów z tytułu poniesienia zwiększonych kosztów na zimowe utrzymanie dróg i pozimowe naprawy cząstkowe
    w sprawie konieczności uporządkowania stanu prawnego z zakresu zarządzania kryzysowego
    w sprawie uporządkowania kompetencji samorządów z zakresu kultury
    w sprawie warunków funkcjonowania i zadań powiatowych urzydów pracy
    w sprawie wzmocnienia pozycji ustrojowej samorządu powiatowego w Rzeczypospolitej Polskiej
    w sprawie konieczności uregulowania kwestii uposażenia majątkowego samorządów powiatowych
    w sprawie konieczności wsparcia dla szkolnictwa zawodowego
    w sprawie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia
    w sprawie stosunku pracy na podstawie mianowania w starostwach powiatowych
    w sprawie konsekwencji dla powiatów z tytułu obciążenia starostów zadaniami prowadzenia obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi i terenów
    w sprawie propozycji zasad rozdziału Funduszu Leśnego
    w sprawie niespójności prawa budowlanego
    w sprawie propozycji zmiany organu podatkowego w odniesieniu do podatku leśnego