Stanowiska Zgromadzenia Ogólnego ZPP

XI Zgromadzenie Ogólne ZPP (3-4 kwietnia 2008 roku)

    w sprawie zagrożenia możliwości wykonywania zadań z dziedziny geodezji
    w sprawie szkół artystycznych
    w sprawie Systemu Centrów Powiadamiania Ratunkowego
    w sprawie subwencji oświatowej
    w sprawie standardów w domach pomocy społecznej
    w sprawie uporządkowania i modernizacji sieci dróg
    w sprawie rozwoju terenów wiejskich
    w sprawie restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej
    w sprawie zmiany ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego
    w sprawie Polski samorządowej i zdecentralizowanej
    w sprawie założeń polityki prorodzinnej państwa
    w sprawie poszerzenia zakresu kompetencji samorządów powiatowych
    w sprawie opłaty za wydanie karty pojazdu
    w sprawie realizacji zadań finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
    w sprawie finansowania domów pomocy społecznej
    w sprawie dochodów samorządu powiatowego

X Zgromadzenie Ogólne ZPP (3-4 kwietnia 2007 roku)

    w sprawie nowelizacji ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
    w sprawie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej
    w sprawie zmian prawa regulującego udzielanie dopłat do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
    w sprawie rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji na drogach zarządzanych przez powiaty
    w sprawie sposobu i trybu organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych
    w sprawie zmiany zasad ustalania regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego
    w sprawie udziału powiatów w Programie wyrównywania różnie między regionami, realizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
    w sprawie zmian w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
    w sprawie polityki oświatowej państwa
    w sprawie protestu przeciwko próbom demontażu systemu oświaty ponadgimnazjalnej poprzez przejmowanie szkól rolniczych i leśnych przez administrację rządową