Stanowiska Zarządu ZPP

V KADENCJA ZARZĄDU (2015-2019)

Rok 2017

    w sprawie zwiększenia środków finansowych na Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Rok 2016

    w sprawie projektu ustawy 0 Polskiej Służbie Geologicznej
    w sprawie funkcjonowania jednostek obsługujących dla placówek opiekuńczo-wychowawczych
    w sprawie docelowej struktury Inspekcji Nadzoru Budowlanego
    w sprawie finansowania zadań oświatowych realizowanych przez szkoły i placówki niepubliczne
    w sprawie zmiany metodologii obliczania indywidulanego wskaźnika zadłużenia
    w sprawie niekonsekwencji resortu edukacji dotyczącej dodatku uzupełniającego

Rok 2015

    w sprawie możliwości realizacji przez starostę zadań z zakresu zarządzania ruchem przy pomocy powiatowego zarządu dróg
    w sprawie podwyżek do wynagrodzeń pielęgniarek zatrudnionych w Domach Pomocy Społecznej
    w sprawie projektu ustawy o powiecie metropolitalnym
    w sprawie zmiany ustawy o Świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Środków publicznych
    w sprawie sytuacji szpitali powiatowych
    w sprawie sytuacji finansowej domów pomocy społecznej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego
    w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie realizacji roszczeń reprywatyzacyjnych przez jst
    w sprawie perspektywy przyznawania kolejnym miastom praw powiatu
    w sprawie ograniczeń dla armatorów wędkarstwa dotyczących połowu dorsza
    w sprawie poparcia wniosku Rady Powiatu Strzyżowskiego o zbadanie konstytucyjności art. 32 ustawy okołobudżetowej
    w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach
    w sprawie ponoszenia przez powiaty kosztów wynikających z zapisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
    w sprawie wydawania kart zgonu
    w sprawie wdrażania nowego modelu funkcjonowania

IV KADENCJA ZARZĄDU (2011-2015)

Rok 2015

    w sprawie poparcia wniosku Powiatu Rzeszowskiego o uzyskanie dotacji z rezerwy ogólnej budżetu państwa

Rok 2014

    w sprawie adekwatnego finansowania zadań realizowanych przez powiaty
    w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
    w sprawie realizacji przez powiaty zadań z zakresu Ochrony Środowiska
    w sprawie objęcia systemem oplat elektronicznych kolejnych odcinków dróg krajowych