Stanowiska Zarządu ZPP

III KADENCJA ZARZĄDU (2007-2011)

Rok 2010

    w sprawie planowanych zmian w organizacji administracji architektoniczno- budowlanej i administracji nadzoru budowlanego
    w sprawie zmian systemu oświaty
    w sprawie zasad kontraktowania świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej

Rok 2009

    w sprawie dostępności do świadczeń medycznych
    w sprawie projektu ustawy 0 zmianie ustawy Karta Nauczyciela
    w sprawie projektu nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym
    w sprawie publikowania w internecie wyników egzaminów zewnętrznych szkól
    w sprawie likwidacji niektórych wydziałów ksiąg wieczystych
    w sprawie likwidacji niektórych Sądów Grodzkich
    w sprawie projektu uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwale w sprawie ustanowienia Programu wieloletniego pod nazwą „Wzmocnienie
    w sprawie finansowania świadczeń zdrowotnych w domach pomocy społecznej oraz statusu prawnego personelu medycznego zatrudnionego w domach pomocy społecznej

Rok 2008

    w sprawie zmian w ustawie z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów
    w sprawie kontraktowania świadczeń z zakresu lecznictwa szpitalnego na rok 2009
    w sprawie projektów tworzenia kolejnych miast na prawach powiatu
    w sprawie zmiany algorytmu naliczania subwencji oświatowej na prowadzenie szkól zawodowych
    w sprawie opłat za przejazd pojazdów ponadnormatywnych po drogach samorządowych
    w sprawie projektu ustawy o finansach publicznych
    w sprawie włączenia Policji do administracji zespolonej na szczeblu powiatu
    w sprawie przyznania gminom i powiatom środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej
    w sprawie planowanych zmian w strukturze Państwowej Inspekcji Sanitarnej
    w sprawie projektu ustawy o systemie oświaty
    w sprawie przywrócenia możliwości organizowania robót publicznych przez powiaty
    w sprawie projektu ustawy o polityce miejskiej i współpracy jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie oraz zmianie niektórych innych ustaw
    w sprawie projektu ustawy o funduszu soleckim
    w sprawie konieczności pilnej nowelizacji Rozporządzenia Ministra i Gospodarki Morskiej dnia 2 marca ] 999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U nr 43, poz. 43) oraz
    w sprawie centralizacji Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym