Stanowiska Zarządu ZPP

IV KADENCJA ZARZĄDU (2011-2015)

Rok 2011

    w sprawie projektu ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych — Etap II Bezpieczeństwo — Dostępność — Rozwój"
    w sprawie projektu likwidacji kilkudziesięciu prokuratur rejonowych
    w sprawie zmniejszenia środków z Funduszu pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu oraz środków na finansowanie wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy
    w sprawie projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa
    w sprawie objęcia podsektora samorządowego procedurą ograniczania deficytu sektora finansów publicznych
    w sprawie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi
    w sprawie projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
    w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w samorządzie terytorialnym, współdziałaniu gmin, powiatów i województw oraz o zmianie niektórych ustaw
    w sprawie projektu ustawy 0 dobrowolnych ubezpieczeniach zdrowotnych

III KADENCJA ZARZĄDU (2007-2011)

Rok 2011

    w sprawie nabywania mienia komunalnego
    w sprawie ograniczania zadłużenia sektora finansów publicznych

Rok 2010

    w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw
    w sprawie zmian w ustawie — Prawo o ruchu drogowym w zakresie postepowania z pojazdami usuwanymi z drogi
    w sprawie założeń do nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi
    w sprawie ograniczenia Środków w budżecie państwa na prowadzenie aktywnych form przeciwdziałania i zwalczania bezrobocia
    w sprawie finansowania samorządów terytorialnych
    w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnoprawnych
    w sprawie projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
    w sprawie zmian w systemie ochrony zdrowia
    w sprawie projektu ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
    w sprawie lecznictwa unlrowiskowego
    w sprawie zmian w sposobie finansowania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wprowadzonych ustawą z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy 0 pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw
    w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Oddziału Narodowego
    w sprawie zmian w Planie Finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia powiatów Polskich negatywnie ocenia propozycje zmian w Planie Finansowym
    w sprawie projektu nowelizacji ustawy o planowaniu i Zagospodarowaniu przestrzenny m
    w sprawie projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem