Stanowiska Zarządu ZPP

IV KADENCJA ZARZĄDU (2011-2015)

Rok 2013

    w sprawie konieczności kontynuacji wsparcia przekształceń w sektorze ochrony zdrowia
    w sprawie poselskiego projektu ustawy o powiecie metropolitalnym
    w sprawie aneksowania przez szpitale powiatowe umÓw na Świadczenia opieki zdrowotnej zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia
    w sprawie kompetencji do ustalania rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
    w sprawie projektu Programu Rozwoju Obsnrów Wiejskich na lata 2014-2020
    w sprawie propozycji Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w sprawie organizacji administracji architektoniczno-budowlanej
    w sprawie wyłączenia z zakresu właściwości państwowego powiatowego inspektora sanitarnego jednostek powiatowych
    w sprawie poparcia dla stanowisk konwentów powiatów dotyczących finansowania zadań samorządu powiatowego
    w sprawie koniecznych zmian w ustawie o pomocy społecznej
    w sprawie przyjęcia stanowiska Związku Powiatów Polskich w sprawie zakwalifikowania zadań z zakresu administracji architektoniczno
    w sprawie projektu założeń ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego
    w sprawie bezczynności administracji rządowej przy rozwią4Avaniu problemów dotyczących pojazdów usuwanych z dróg
    w sprawie próby narzucenia dodatkowych obowiązków na zarządców dróg przez Państwową Straż Pożarną
    w sprawie pilnej konieczności zmiany zasad finansowania Domów Wczasów Dziecięcych

Rok 2012

    w sprawie norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych
    w sprawie osłabiania kompetencji samorządu terytorialnego w zakresie ratownictwa medycznego.
    w sprawie propozycji zmian w systemie równoważenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego
    w sprawie przywróceniu miastu Wałbrzych praw powiatu
    w sprawie planowanej reformy sieci sądów rejonowych
    w sprawie propozycji zmian w systemie równoważenia dochodów jednostek samorządu tentorialnego
    w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty
    w sprawie niedoszacowania wielkości części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2012
    w sprawie zmian przepisów dotyczących obowiązkowych ubezpieczeń podmiotów leczniczych
    w sprawie nowelizacji Prawa farmaceutycznego, w części dotyczącej zadań powiatu
    w sprawie koniecznych zmian w funkcjonowaniu powiatowej inspekcji sanitarnej
    w sprawie nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w części dotyczącej rezerwy subwencji oświatowej