Opinie i uwagi ZPP

Czerwiec 2017

Uwagi ZPP

    do projektu - Podstawy programowe dla szkół ponadpodstawowych.
    do projektu ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium.
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (MK-020-584/17).
    do poselskiego projektu ustawy (MK-020-566/17) – o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym i ustawy o języku polskim.
    odniesienie do uwag Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem”

Maj 2017

Uwagi ZPP

    do projektu rozporządzenia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.
    do projektu rozporządzenia w sprawie określenia sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na pierwszy okres rozliczeniowy
    do Projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówkach
    do poselskiego projektu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw

Kwiecień 2017

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych
    do rządowego projektu ustawy o spółdzielniach rolników
    do rządowego projektu ustawy o spółdzielniach rolników
    do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw
    w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (MK- 020-523/17)
    do senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym i ustawy Prawo o ruchu drogowym

Marzec 2017

Uwagi ZPP

    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody (druk nr 1334)
    do projektu Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
    do poselskiego projektu ustawy o używaniu siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej
    do nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej
    do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych
    do projekt ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych
    do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska

Luty 2017

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (MK-020-485/17)
    do projektu rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych