Opinie i uwagi ZPP

Czerwiec 2016

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami rozporządzeń wykonawczych
    do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk 564)
    do propozycji poprawek do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk 559)
    do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druk 476)
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw (MK-020-199/16)
    do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wzorów wniosków budowlanych

Maj 2016

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o narodowych dobrach kultury

Kwiecień 2016

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świętobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych dni Młodzieży – Kraków 2016 r.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy Prawo wodne
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych z 24 marca 2016 r. MK-0278(2)/16
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz o zmianie niektórych innych ustaw (MK-020-144/16)

Marzec 2016

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw
    do projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań „Wsparcie przygotowawcze” i „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja”, objętyc
    do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 323)
    do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzoru tych dokumentów
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (MK-020-126/16)
    do projektów: rozporządzenia w sprawie charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze ogólnym – poziomy 1-4; rozporządzenia w sprawie charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych po uzyskaniu k
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach (UD40)
    do Kryteriów podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016
    do projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (znak MK-020-119/16)
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody