Opinie i uwagi ZPP

Październik 2017

Uwagi ZPP

    do projektu zmian Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o scaleniu i wymianie gruntów oraz niektórych innych ustaw
    do projektu „Systemu zarządzania rozwojem Polski”

Wrzesień 2017

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw
    do projektu stawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Sierpień 2017

Uwagi ZPP

    do projektu rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia
    do projektu rozporządzania w sprawie wykazu nieruchomości przekazywanego Krajowemu Zasobowi Nieruchomości
    do projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych
    do projektu rozporządzenia w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy II Rzeszy oraz ZSRR oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych
    do projektu ustawy Prawo Przedsiębiorców
    do projektu ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

Lipiec 2017

Uwagi ZPP

    do propozycji zmiany ustawy - Prawo o ruchu drogowym, polegająca na dodaniu zapisów regulujących kwestię postępowania organu rejestrującego pojazdy z wykorzystanymi tablicami rejestracyjnymi
    do projektu rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego
    do projektu ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
    do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniajace rozporządzenie w sprawie szczególowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych
    do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (druk senacki 507)
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
    do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych
    do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wydawania orzeczeń i opinii przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych
    do projektu rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

Czerwiec 2017

Uwagi ZPP

    do projektu:
1) rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych;
2) uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”;
3) Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 (MEN)–„Aktywna tablica"
    do projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych 
    do projektu ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim
    do projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych