Opinie i uwagi ZPP

Październik 2018

Uwagi ZPP

    do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
    do projektów ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Sierpień 2018

Uwagi ZPP

    do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta

Lipiec 2018

Uwagi ZPP

    do nowelizacji ustawy – Prawo farmaceutyczne
    do projektu ustawy o rynku pracy
    do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
    do koncepcji Nowego Prawa Zamówień Publicznych
    do Wskazówki Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczących wykorzystania monitoringu wizyjnego
    do programu pod nazwą Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw
    do ustawy o samorządzie powiatowym

Czerwiec 2018

Uwagi ZPP

    do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych
    do poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw.
    do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym
    Korpus solidarności – program wspierania i rozwoju wolontariatu długoterminowego.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
    do projektu rozporządzenia w sprawie doradztwa zawodowego
    do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej