Opinie i uwagi ZPP

Kwiecień 2019

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych
    do projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych
    do projektu ustawy o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może być związane z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej.
    do projektu ustawa o elektronizacji doręczeń oraz zmianie niektórych innych ustaw.
    do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.
    do projektu ustawy – Przepisy wprowadzające – Prawo zamówień publicznych
    do projektu ustawy – Prawo zamówień publicznych
    do projektu rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych.
    do projektu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw
    do projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy o gatunkach obcych z dnia 21 marca 2019 r.
    do projekt ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw - odniesienie się do stanowiska MŚ.
    do Projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku

Marzec 2019

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
    do ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw (UD126)
    do projektu rozporządzenia w sprawie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw.
    do projektu Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego
    do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

Luty 2019

Uwagi ZPP

    do poselskiego projektu zmiany ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (MK-020-1231/19).
    do projektu rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
    do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia.
    do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzór znaku legalizacyjnego, a także do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych znaków legalizacyjnych.