Opinie i uwagi ZPP

Grudzień 2018

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Środowiska).
    uwagi i wnioski na temat funkcjonowania ostatnich zmian w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks Wyborczy.
    do projektu ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centra usług społecznych.
    do propozycji nowego modelu subwencjonowania wydatków oświatowych oraz nowego modelu wynagradzania nauczycieli.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Druk nr 3023).

Listopad 2018

Uwagi ZPP

    do projektu rozporządzenie w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019.
    do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych
    do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo prasowe oraz zmianie niektórych innych ustaw.

Październik 2018

Uwagi ZPP

    do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.
    do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
    do projektu ustawy o Krakowskim Związku Metropolitalnym
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
    do projektu ustawy o uchyleniu ustawy o strażach gminnych oraz o zmianie innych ustaw
    do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
    do projektów ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Sierpień 2018

Uwagi ZPP

    do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta

Lipiec 2018

Uwagi ZPP

    do nowelizacji ustawy – Prawo farmaceutyczne
    do projektu ustawy o rynku pracy
    do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
    do koncepcji Nowego Prawa Zamówień Publicznych
    do Wskazówki Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczących wykorzystania monitoringu wizyjnego
    do programu pod nazwą Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw