Opinie i uwagi ZPP

Styczeń 2019

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
    do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw.
    do projektu rozporządzenia w sprawie praktycznej nauki zawodu.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
    do projektu rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
    do projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.
    do projektu „Katalogu typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów”.
    do projektu założeń do projektu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
    do petycji dotyczącej zmiany przepisów dotyczących finansowania działalności klubów sportowych przez samorząd terytorialny
    do projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach lokalnych i opłatach lokalnych
    do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie procedury oceniającej spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie
    do projektu ustawy o dostępności
    do projektu dokumentu pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku.
    do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów i pieczęci związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców

Grudzień 2018

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy o Funduszu Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie województwa.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej
    do projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów.
    do Narodowego Planu Szerokopasmowego do 2025 roku.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa.
    do projektu rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie standardów dotyczących przestrzennego kształtowania budynku i jego otoczenia, technologii wykonania i wyposażenia technicznego budynku oraz lokalizacji przedsięwzięć realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat.
    do projektu rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
    do projektu rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.