Stanowiska Zarządu ZPP

II KADENCJA ZARZĄDU (2003-2007)

Rok 2004

    w sprawie zmian w ustawie prawo o ruchu drogowym

Rok 2003

    w sprawie kontraktowania świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia na rok 2004
    w sprawie zmian w prawie oświatowym oraz zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2004
    w sprawie przekazywania samorządom powiatowym zadań bez zagwarantowania
    w sprawie apelu do Senatu RP o dokonanie zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
    w sprawie regulacji ustrojowych dotyczących powiatowej administracji zespolonej
    w sprawie zmiany zapisu w ustawach podatkowych, które zagrażają finansowym podstawą egzystencji organizacji pozarządowych w Polsce i budowie społeczeństwa obywatelskiego
    w sprawie: projektu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek sarnorądu terytorialnego w 2004 roku.
    w sprawie konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w roku 2004
    w sprawie finansowania rodzin zastępczych l. Po przeanalizowaniu projektu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
    w sprawie Domów Pomocy Społecznej
    w sprawie zmiany w systemie ochrony zdrowia
    w sprawie braku środków finansowych na realizację obligatoryjnych
    w sprawie uwag do rządowego projektu ustawy o przeprowadzaniu kontroli w administracji publicznej, który wpłynął do Sejmu RP w dniu 23 lipca 2003. l. W wyniku analizy rządowego projektu ustawy o przeprowadzaniu kontroli w administracji publicznej, który wpłynął do Sejmu RP w dniu 23 lipca 2003 r., nad którymi aktualnie pracują
    w sprawie możliwości korzystania przez samorządy powiatowe z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
    w sprawie projektu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
    w sprawie umożliwienia samorządom powiatowym prowadzenia działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej
    w sprawie projektów zmian w ustawach: prawo geodezyjne i kartograficzne oraz o księgach wieczystych i hipotece
    w sprawie dochodów Miasta Stołecznego Warszawy
    w sprawie założeń do projektu ustawy Prawo zamówień publicznych
    w sprawie założeń do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy
    w sprawie „Założeń do projektu ustawy o pomocy społecznej"
    w sprawie projektu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
    w sprawie kształcenia zawodowego pracowników służby zdrowia
    w sprawie: ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
    w sprawie: sprzeciw przeciwko pojawiającym się inicjatywom likwidacji samorządu powiatowego