Stanowiska Zarządu ZPP

I KADENCJA ZARZĄDU (1999-2003)

Rok 2002

    w sprawie: projektu ustawy 0 zmianie ustawy o systemie oświaty, o działach administracji rządowej, przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną (druk 331)
    w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym
    w sprawie realizacji ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764)
    w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych
    w sprawie szkól rolniczych i leśnych
    w sprawie realizacji i finansowania zadań przez Powiatowe Urzędy Pracy
    w sprawie poselskich projektów ustaw dot. ustroju sądów administracyjnych
    w sprawie finansów powiatów w roku 2002 i w latach następnych
    w sprawie zadłużenia szpitali powiatowych
    w sprawie projektów zmian dotyczących wyborów samorządowych
    w sprawie części drogowej subwencji ogólnej na rok 2002

Rok 2001

    w sprawie subwencji drogowej na rok 2002
    w sprawie zmiany algorytmu przekazywania środków Funduszu Pracy samorządom powiatowym.
    w sprawie subwencji drogowej na rok 2002 l. Związek Powiatów Polskich stwierdza, Ze przyjęte kryteria do naliczania kwoty drogowej subwencji ogólnej na rok 2002 w części wynikającej z pracy przewozowej dzielą powiaty na dwie grupy; pierwszą obejmującą 189 powiatów dla których został dokonany pomiar ruchu; drugą dla których nie dokonano w roku 2000 takiego pomiaru tylko przypisano wielkości SDR jako
    w sprawie Narodowej Strategii Wzrostu Zatrudnienia i Rozwoju
    w sprawie zmiany progu finansowego uprawniającego rolników do korzystania z pomocy społecznej
    w sprawie Ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy
    w sprawie: priorytetów legislacyjnych na nową kadencję Parlamentu l. Związek Powiatów Polskich widzi pilną konieczność opracowania przez samorząd terytorialny „Priorytetów legislacyjnych na nową kadencję
    w sprawie ustawy 0 dochodach jednostek samorządu terytorialnego
    w sprawie: błędów systemowych zawartych w algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej.
    w sprawie uwag do projektu nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym w części dotyczącej stacji kontroli pojazdów.
    w sprawie projektu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
    w sprawie uruchomienia środków z rezerwy celowej państwa przeznaczonej na wsparcie doradztwa metodycznego w jednostkach samorządu terytorialnego
    w sprawie opinii do ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych ustaw.
    w sprawie opinii do ustawy o dochodach jst uchwalonej 25 sierpnia 2001 roku
    w sprawie wyrażenia poparcia dla decyzji Sejmu RP z dnia 6 lipca br. o nie przekazywaniu szkól leśnych, rolniczych i rybołówstwa do resortów