Stanowiska Zarządu ZPP

II KADENCJA ZARZĄDU (2003-2007)

Rok 2003

    w sprawie powiatowej służby zdrowia
    w sprawie sytuacji służby zdrowia
    w sprawie ustawy o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw

I KADENCJA ZARZĄDU (1999-2003)

Rok 2003

    w sprawie sytuacji finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których organem prowadzącym są powiaty i miasta na prawach powiatu
    w sprawie: likwidacji powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
    w sprawie powstrzymania działań prowadzonych przez administrację rządową, a zmierzających do wyłączenia inspekcji weterynaryjnej z powiatowej administracji zespolonej

Rok 2002

    w sprawie aktualnej sytuacji w służbie zdrowia
    w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jst na rok 2003
    w sprawie zmiany terminu wymiany praw jazdy, określonego w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
    w sprawie wyrażenia opinii do projektu Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich
    w sprawie realizacji projektu "Obsługa informatyczna wyborów samorządowych w 2002 r."
    w sprawie prób wyłączenia inspekcji weterynaryjnej z powiatowej administracji zespolonej
    w sprawie zorganizowania konferencji na temat realizacji ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia
    w sprawie ograniczenia uprawnień samorządu powiatowego w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami
    w sprawie braku Środków na wypłaty dla rodzin zastępczych
    w sprawie projektu zmian w ustawie o policji
    w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu przemocy
    w sprawie projektu ustawy o przeprowadzaniu kontroli administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz urzędów obsługujących te organy, a także jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego.
    w sprawie rządowego projektu stworzenia sieci szpitali publicznych
    w sprawie projektu ustawy o Funduszu Ochrony Zdrowia
    w sprawie projektu ustawy o zmianie ustaw o systemie oświaty, o działach administracji rządowej, przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną (druk sejmowy 331 z 4 stycznia 2002
    w sprawie projektu ustawy o dochodach jst
    w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania ( Dz. U. Nr 73, poz. 734)
    w sprawie podziału rezerwy subwencji drogowej
    w sprawie projektu (z dnia 13.02.2002 r.) rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie algorytmu przekazywania środków Funduszu Pracy samorządom województw i powiatów
    w sprawie: projektu ustawy 0 zmianie ustawy o systemie oświaty, o działach administracji rządowej, przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną (druk 331)