Stanowiska Zarządu ZPP

I KADENCJA ZARZĄDU (1999-2003)

Rok 2001

    w sprawie uwag do projektu nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym w części dotyczącej stacji kontroli pojazdów.
    w sprawie projektu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
    w sprawie uruchomienia środków z rezerwy celowej państwa przeznaczonej na wsparcie doradztwa metodycznego w jednostkach samorządu terytorialnego
    w sprawie opinii do ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych ustaw.
    w sprawie opinii do ustawy o dochodach jst uchwalonej 25 sierpnia 2001 roku
    w sprawie wyrażenia poparcia dla decyzji Sejmu RP z dnia 6 lipca br. o nie przekazywaniu szkól leśnych, rolniczych i rybołówstwa do resortów
    w sprawie projektu nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela
    w sprawie przyjęcia wniosków z opracowania firmy VULCAN „Podstawowe warunki finansowania oświaty w roku 2001".
    w sprawie rządowego projektu ustawy 0 dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 11 czerwca 2001 r.
    w sprawie zmiany ustawy o systemie oświaty dokonanej przez Sejm RP 6 lipca br.
    w sprawie wprowadzenia systemu elektronicznego przesyłania danych do produkcji praw jazdy' i Świadectw kwalifikacyjnych
    w sprawie nowych sprawozdań GUS S-05, S-06, S-07 określających rodzaje niepełnosprawności uczniów oraz o ilości uczniów w szkołach — meldunek MEN EN-8
    w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw
    w sprawie przyjętej przez Radę Ministrów dnia 5 września 2000 r. „Strategii rozwoju energetyki odnawialnej”
    w sprawie projektu „Planowanie energetyczne na szczeblu lokalnym z wy- korzystaniem Odnawialnych Zasobów Energii - OZE”
    w sprawie uchwalonych przez Sejm w dniu 11 maja 2001 roku ustaw: o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz 0 dodatkach mieszkaniowych, które to ustawy zastąpić mają dotychczas obowiązującą ustawę o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych
    w sprawie projektu ustawy 0 komercjalizacji i prywatyzacji
    w sprawie propozycji zmian w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r.
    w sprawie projektu ustawy o transporcie drogowym ( projekt Ministerstwa
    w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 46, poz. 543 z 2000 r.)
    w sprawie zasad i trybu udzielania z budżetu państwa dotacji celouych dla jst na dofinansowanie zadań własnych związanych z realizacją zadań oświaty i wychowania (projekt z dnia 06.03.2001r.)
    w sprawie zwiększenia ustrojowej roli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
    w sprawie standardów zatrudnienia nauczycieli
    w sprawie: projektu ustawy o współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, o działalności organizacji pozarządowych oraz zmianie niektórych ustaw.
    w sprawie projektu Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rodzajów, form, terminów i zasad sporządzania Sprawozdań budżetowych
    w sprawie: sytuacji na rynku pracy