Interwencje i wnioski ZPP

Czerwiec 2023

Interwencja w sprawie

    odroczenia płatności składek z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz rozłożenie należności na raty przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w stosunku do podmiotów leczniczych prowadzących działalność szpitalną udzielających świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Wniosek w sprawie

    Specjalistycznych Centrów Wspierania Edukacji Włączającej

Interwencja w sprawie

    niedostatecznej wysokości dotacji przekazywanej powiatom na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
    zmian przepisów w zakresie odpadów wykorzystywanych jako kompost w procesie rekultywacji składowisk

Maj 2023

Wniosek w sprawie

    finansowania procedury scalania i wymiany gruntów
    skutków oraz potrzeby zmian legislacyjnych w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2022 r., sygn. akt K 4/21

Kwiecień 2023

Wniosek w sprawie

    wymogu zapewnienia przez Centra zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży – II poziom referencyjny realizacji świadczeń w oddziale dziennym wraz z realizacją obowiązku szkolnego w miejscu udzielania świadczeń w czasie roku szkolnego począwszy od 1września 2024 r.

Interwencja w sprawie

    dotacji na finansowanie pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców umieszczonych na tzw. starych zasadach

Wniosek w sprawie

    zmian przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej

Marzec 2023

Wniosek w sprawie

    finansowania powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności

Luty 2023

Wniosek w sprawie

    minimalnych wymagań dla sprzętu komputerowego określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania

Interwencja w sprawie

    wyceny tzw. „dobokaretki” dla karetki typu „S”

Wniosek w sprawie

    wymiaru zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych
    organizacji zajęć indywidualnego nauczania

Styczeń 2023

Wniosek w sprawie

    skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 grudnia 2022 r. sygn. akt K 4/21 (zatrzymanie prawa jazdy w przypadku kierowania pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym lub w przypadku przewożenia osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym)
    planowanej zmiany ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w postaci projektu nowelizacji
    zasad i harmonogramu (w szczególności planowanego terminu przeprowadzania konkursów) przyznawania dotacji, o której mowa w art. 18 ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw / zasad ustalania ryczałtu na rok 2023 dla szpitali zakwalifikowanych do sieci, w szczególności tych szpitali, które zostały zakwalifikowane do sieci po raz pierwszy

Interwencja w sprawie

    realizacji Programu „Laboratoria Przyszłości” w szczególności aktualności katalogu wyposażenia (plik datowany na 3.12.2021 r.)

Grudzień 2022

Interwencja w sprawie

    procedury przyznawania dodatków węglowych gospodarstwu domowemu, które zajmuje lokal, dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu

Wniosek w sprawie

    wprowadzenia instrumentu pomocowego dla szpitali
    zniesienia obowiązku opłacania składek dla osób bezrobotnych niepobierających zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium

Listopad 2022

Wniosek w sprawie

    rozszerzenia kompetencji organów zarządzających ruchem drogowym
    zainicjowania dyskusji dotyczącej możliwości reformy funkcjonowania miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów
    interpretacji przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej
    podziału środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kryterium dotyczącym wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych
    metodologii ustalania cen jednostkowych przyjętych w Rekomendacji nr 65/2022 z dnia 13 lipca 2022 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej (załącznik)