Opinie i uwagi ZPP

Listopad 2016

Uwagi ZPP

    do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających
    do projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw.
    do projektu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (MK-020-357/16)
    do projektu ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”
    do projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
    w sprawie projektu ustawy Kodeks urbanistyczno-budowalny
    do sprawozdania z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za lata 2014 i 2015

Październik 2016

Uwagi ZPP

    podatek od towarów i usług, a ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
    do komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
    do projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
    do projektu założeń do projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej
    do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy
    do projektu „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”
    do projektu ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
    do projektu ustawy – Prawo oświatowe
    do przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe
    do projektu zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie powołania Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty
    do projektu ustawy o uregulowaniu praw do nieruchomości na terenie miasta stołecznego Warszawy MK-020-310/16

Wrzesień 2016

Uwagi ZPP

    do projektu Polityki Rządu w zakresie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
    do projektu ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej