Opinie i uwagi ZPP

Maj 2015

Uwagi ZPP

    do komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Kwiecień 2015

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy – Prawo zamówień publicznych
    do projektu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego
    w sprawie C-51/15 Remondis (założenie związku celowego i przeniesienie na niego zadań jako zamówienie publiczne)
    do projektu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014 – 2020
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy
    do obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw
    dot. przeglądu samorządowych ustaw ustrojowych
    do uwag Belgii do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej
    do projektu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014 – 2020
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz o zmianie niektórych innych ustaw
    dot. możliwości finansowania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich z polityki spójności na lata 2014-2020
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym

Marzec 2015

Uwagi ZPP

    do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
    do projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw
    do projektu postulatów zmian zwiększających innowacyjność polskiej gospodarki
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
    do do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
    do projektu instrukcji wniosku projektowego PO WER
    do projektu Planu Działania 2.18 PO WER, na rok 2015
    do projektu ogólnych kryteriów wyboru projektów dla PO WER
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne
    do projektu rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych podatników podatku dochodowego od osób prawnych
    w sprawie „Standardów współpracy jednostek samorządu terytorialnego ze spółdzielniami socjalnymi w zakresie realizacji usług społecznych użyteczności publicznej”