Opinie i uwagi ZPP

Marzec 2015

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

Luty 2015

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zamianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy o zamianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
    do Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Styczeń 2015

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o rzeczach znalezionych
    do projektu ustawy o określeniu długości kadencji sejmików województw wybranych w wyborach przeprowadzonych w 2014 i 2015 r.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty
    do projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej
    do projektu rozp. MZ zmieniającego rozp. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem
    do projektu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
    do projektu Wytycznych w zakresie trybu wyboru projektów na lata 2014-2020
    do projektu Wytycznych z zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020
    do projektu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu na lata 2014-2020
    do poselskiego projektu ustawy o uregulowaniu praw do niektórych nieruchomości na terenie miasta stołecznego Warszawy
    do projektu Wieloletniego Programu „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020