Opinie i uwagi ZPP

Marzec 2016

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (znak MK-020-119/16)
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (MK-020-101/16)
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz niektórych innych ustaw (MK-020—90/16)

Luty 2016

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie (MK-020-76/16)
    dotyczące wskazania barier procesu inwestycyjno-budowlanego – kontynuacja

Styczeń 2016

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw oraz do projektów rozporządzeń Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków niezbędnych do wydania decyzji o udostępnieniu kanału technologicznego przez zarządców dróg publicznych oraz o
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy
    do projektu założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej
    do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (MK-020-59/15)
    do projektu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw
    dotyczące wskazania barier procesu inwestycyjno-budowlanego
    do projektu ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Grudzień 2015

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne (MK-020-030/15)
    do projektu planowanej nowelizacji ustawy o Karcie Polaka
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 106)
    do rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020
    do Programu Działań Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015–2019
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (MK-020-31/15, druk nr 106)
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk sejmowy nr 51)
    do projektu rozporządzenia w sprawie algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016
    do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016
    do projektu rozporządzania w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020
    do Sprawozdania z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi