Opinie i uwagi ZPP

Październik 2015

Uwagi ZPP

    do projektu rozporządzenia w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej - załącznik
    do projektu rozporządzenia w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych (MKB-020-1466/15)

Wrzesień 2015

Uwagi ZPP

    do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (numer druku 3877)
    do poselskiego projektu ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej (MKB-020-1453/15)
    do projektu rozporządzenia w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokość i zasady odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach

Sierpień 2015

Uwagi ZPP

    do projektu rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
    do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, a także do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw
    do projektu założeń dotyczących nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (MKB-020-1392/15)

Lipiec 2015

Uwagi ZPP

    do projektu założeń do ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (MKB-020-1404/15)
    do senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy - Kodeks wyborczy
    do projektu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020
    do projektu Wytycznych do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (RS-020-1391/15)
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3589)
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (RS-020-1358/15)
    do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności (druk nr 3603)
    do komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane (RS-020-1325/15, obecnie druk sejmowy nr 3539)
    do projektu rozporządzenia w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
    do poselskiego projektu ustawy o przedsiębiorstwie społecznym i wspieraniu ekonomii społecznej
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym

Czerwiec 2015

Uwagi ZPP

    do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym
    do projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej